regulamin

Fort Trails

Regulamin

Korzystaj bezpiecznie

Scroll Down

REGULAMIN PARKU ROWEROWEGO FORT TRAILS W PRZEMYŚLU

 

 

Park rowerowy FORT TRAILS w Przemyślu (dalej zwany Kompleksem) zlokalizowany na terenie  Zniesienia administrowany jest przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwanego dalej Administratorem.

 

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Regulamin Kompleksu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym jest on zlokalizowany,
 2. W skład Kompleksu FORT TRAILS wchodzą trasy:
  • FAMILIJNA – poziom trudności: Łatwa, oznaczenie Niebieska
  • FLOW - poziom trudności: średnio trudna, oznaczenie: Czerwona
  • TAF - poziom trudności: średnio trudna, oznaczenie: Czerwona
  • NORTH SHORE - poziom trudności: trudna, oznaczenie: Czarna
  • DH -  poziom trudności: bardzo trudna, oznaczenie: Pomarańczowa
  • JUMP LINE – poziom trudności: bardzo trudna, oznaczenie: Pomarańczowa
  • Wszystkie trasy są jednokierunkowe!
 3. Wszystkie osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 4. Kompleks jest czynny bezterminowo od świtu do zmierzchu, za wyjątkiem postanowień administratora i/ lub podmiotu, który realizuje umowę dotyczącą bieżącego zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego stanu Kompleksu górskich ścieżek rowerowych umieszczanych w formie komunikatu. Korzystanie z Kompleksu w okresie, kiedy trasy pozostają zamknięte jest równoznaczne ze złamaniem postanowień regulaminu. Decyzja o zamknięciu tras musi pojawić się w formie komunikatu w miejscach widocznych dla użytkowników za wyjątkiem sytuacji nagłych, które uniemożliwiają umieszczenie komunikatu. Przez sytuacje nagłe rozumie się niespodziewane pogorszenie warunków atmosferycznych stwarzające zagrożenie użytkownikom, w szczególności:
  • nagła burza z piorunami
  • nagłe ulewne deszcze
  • nagłe gradobicie
  • nagły porywisty wiatr.
 5. Informację o zamknięciu poszczególnych tras, bądź całego Kompleksu podmiot realizujący umowę dotyczącą bieżącego utrzymania Kompleksu zobowiązany jest umieścić w miejscach widocznych dla użytkowników, tj.:
  • tablica informacyjna na początku trasy podjazdowej,
  • tablica informacyjna przy tzw. punkcie widokowym
  • strona internetowa www.forttrails.pl
  • w przypadku zamknięcia danej trasy – tablica informacyjna na jej początku.
 6. Kompleks FORT TRAILS zostaje zamknięty w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i jakości infrastruktury Kompleksu, a także podczas prowadzenia prac leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie tras rowerowych. Kompleks pozostaje zamknięty w okresie zimowym, a w szczególności w czasie odwilży (okresy występujące zmiennie, w zależności od warunków atmosferycznych).
 7. Zabrania się korzystania z tras rowerowych w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Należy unikać korzystania ze ścieżek w razie wystąpienia nagłych zdarzeń pogodowych (burze, porywiste wiatry, itp.). Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaistnienia tego typu naturalnych zagrożeń pogodowych.
 8. Osoby przebywające na terenie Kompleksu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z Kompleksu, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z terenu Kompleksu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
 9. Na terenie Kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • prowadzenia psów bez smyczy,
  • jazdy bez kasku
  • jazdy na niesprawnym rowerze
  • modyfikacji i przebudowy elementów tras-
  • niszczenia konstrukcji  infrastruktury kompleksu FORT TRAILS
  • niszczenia przyrody
  • śmiecenia,
  • rozniecania ognia, palenia papierosów – poza wyznaczonymi w tym celu miejscami,
  • wchodzenia, prowadzenia psów oraz biegania po trasach
  • podprowadzania roweru wzdłuż trasy w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy,
  • podjeżdżania trasami w górę (jeżeli trasa nie jest do tego przeznaczona),
  • jazdy poza wyznaczoną trasą.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Specyfika uprawiania sportów rowerowych wymaga ostrożności, predyspozycji fizycznych i odpowiednich umiejętności. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne prowadzące również do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia. Każdy osoba, która świadomie podejmuje decyzję o korzystaniu z tras rowerowych na terenie kompleksu FORT TRAILS  czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność!
 2. Użytkować trasy rowerowe może każdy kto posiada sprawny rower (koniecznie posiadający 2 sprawne hamulce i minimum przedni amortyzator) przeznaczony do jazdy w górach, posiada kask i wszelkie niezbędne ochraniacze.
 3. Korzystanie z kompleksu FORT TRAILS  przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą oraz pod kontrolą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Rodzice/Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Osoby korzystające z kompleksu FORT TRAILS  zobowiązane są do używania kasków rowerowych z atestem na każdej z tras rowerowych. Zaleca się używanie przez osoby korzystające z Kompleksu kasków z ochroną całej twarzy na pozostałych trasach, oraz korzystanie z długich rękawiczek, ochraniaczy łokci, kolan, kręgosłupa (żółw), kołnierza ochraniającego odcinek szyjny kręgosłupa.
 5. Korzystający z tras rowerowych powinien zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich.
 6. W trakcie jazdy po trasie rowerowej obowiązuje zakaz zatrzymywania się, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 7. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać użytkowania trasy osobom, które po niej jeżdżą.
 8. Przed rozpoczęciem jazdy w godzinach porannych należy jechać trasą rowerową z zachowaniem nadzwyczajnej ostrożności, gdyż po nocy mogą się na niej znajdować niebezpieczne gałęzie zrzucone przez wiatr. W przypadku napotkania niebezpieczeństwa tego typu należy usunąć je z trasy lub zgłosić niebezpieczeństwo administratorowi.
 9. W przypadku zauważenia niebezpiecznego uszkodzenia którejkolwiek z przeszkód znajdujących się na trasie, bezzwłocznie należy zgłosić usterkę administratorowi, tak aby mogła ona zostać naprawiona jak najszybciej.
 10. Należy zachować bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu.
 11. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności i liczby osób na trasie.
 12. W miejscach skrzyżowań tras rowerowych z leśnymi drogami i szlakami turystycznymi należy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na znajdujące się na skrzyżowaniu inne osoby.
 13. W razie wypadku, każdy z użytkowników znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą poszkodowanemu.
 14. Każda z osób korzystających z parku rowerowego FORT TRAILS  jest zobowiązana posiadać przy sobie dokumenty lub kartę informacyjną z umieszczonymi na niej danymi identyfikacyjnymi, w tym numer do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.
 15. Karta lub dokumenty powinny być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu (np. w prawej przedniej kieszeni spodni lub w skrajnej, łatwo dostępnej kieszeni plecaka).
 16. Zabrania się korzystania z tras Kompleksu po zmierzchu oraz w sytuacjach kiedy o zamknięciu tras stanowi administrator przy pomocy komunikatu.

 

III. OZNAKOWANIE TRAS

Elementy ostrzegawcze oraz informacyjne na trasach.

 

IV. KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE KOMPLEKSU

 1. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać w sposób komercyjny obiekt Kompleksu, w tym do zorganizowania zawodów sportowych, sesji zdjęciowych czy nagrań wideo oraz innych komercyjnych i zarobkowych działań, w szczególności w postaci reklam produktów, powinna uzyskać pozwolenie Administratora.
 2. Administrator Kompleksu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć z udziałem użytkowników Kompleksu oraz opublikowania wyników zawodów w środkach masowego przekazu. Nie będzie to stanowiło naruszenia postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133 poz. 883).
 3. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać w sposób komercyjny obiekt Kompleksu powinna poinformować o tym fakcie innych uczestników Kompleksu poprzez zamieszczenie czytelnej, ostrzegawczej informacji o prowadzonych działaniach w widocznym miejscu przed miejscem realizowania czynności.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, względem użytkowników, za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w trakcie użytkowania tras rowerowych, w tym za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie Kompleksu.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkowników Kompleksu za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone  na terenie Kompleksu.
 4. Osoby użytkują obiekt na własną odpowiedzialność!
 5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Kompleksu jak i poleceń służb porządkowych wyznaczonych przez Administratora oraz służb porządku publicznego oraz zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasady fair play.
 6. Użytkownicy Kompleksu zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Administratora za doznane szkody podczas użytkowania Kompleksu. Tym samym Administrator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkowników Kompleksu za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas korzystania z Kompleksu.
 7. Korzystanie z tras rowerowych poza ich wyznaczonymi granicami oraz poza określonymi godzinami jest zabronione i odbywa się na ryzyko korzystającego – administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Korzystający z Kompleksu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie elementów Kompleksu.
 9. Wejście na teren parku rowerowego FORT TRAILS oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie! (
 10. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Kompleksu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
 11. Podczas imprez organizowanych na terenie Kompleksu obowiązują zasady niniejszego Regulaminu oraz zasady Regulaminu organizatora imprezy.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Administratora Kompleksu.
 13. Administrator ma prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Kompleksu bez podania przyczyny.
 14. Ścieżki przecinają szlaki turystyczne piesze co wymaga od użytkowników ścieżek zachowania szczególnej ostrożności!
 15. Pamiętaj, aby dostosować prędkość do własnych umiejętności i warunków na trasie! Kolarstwo górskie niesie spore ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu! Korzystaj z tras rozważnie – tak, aby nikomu nie stała się krzywda!

 

UWAGA!

Należy mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu i rekreacji na terenach leśnych, 
a także wynikającego z górskiego charakteru ścieżek rowerowych. Należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną. Na ścieżkach górskich można napotkać różnego rodzaju naturalne i sztuczne przeszkody takie jak: liście, korzenie, kamienie, gałęzie, muldy, ciasne zakręty, wodę, błoto itp. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu.

 

Ścieżki rowerowe są własnością miasta Przemyśl.

Życzymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy!!

Urząd Miejski w Przemyślu

Fort Trails

ul. Pasteura

37-700 Przemyśl

Ikona telefonu

Telefon alarmowy: GOPR 985 lub 601 100 300

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia